accepted

دانلود اقدام پژوهی بررسی نقش مشاركتی دانش آموزان در اداره امور مدرسه از طریق شورای دانش آموزی

فهرست مطالبچکیده. 4کلیدواژه ها:. 4مقدمه. 5بیوگرافی. 7اهداف پژوهش. 7متدولوژی تحقیق. 7جامعه، نمونه و روش نمونه گیری. 8روش تجزیه وتحلیل داده ها. 8ضرورت واهمیت شورای دانش آموزی. 9بررسی پیشینه. 10اهداف شورای دانش آموزان در دوره راهنمایی. 13رویکرد مدیریت مبتنی بر مدرسه. 15هدف رویکرد مدیریت مبتنی بر مدرسه.

کتاب خود درمانی سرطان

کتاب خد درمانی سرطان شامل 75 صفحه توضیحات کامل درباره خود درمانی سرطان