👈 فروشگاه فایل 👉

آموزش الكترونیكی (رهیافتی نوین در فرآیند آموزش)

ارتباط با ما

... دانلود ...

آموزش الكترونیكی (رهیافتی نوین در فرآیند آموزش)

مقدمه:

فن آوری پیامدی از خصیصه ابزار سازی انسان است . با نگاهی عمیق به پیرامون و تعمقی در خود و نسبت به غیر ، در می یابیم كه اساسی ترین تفاوت ما به غیر ، همان ویژگی ابزار سازی ماست .

بشر موجودی ابزار ساز است و این كار را در بلندای تاریخ ادامه داده است . از تفكر و خلاقیت خویش مدد گرفته و در سیر تكاملی حیاتش از سادگی به پیچیدگی میل كرده و در این فرایند از تنوع خواصی ابزار خود ساخته بهره ستانده است .

این سرنوشت محتوم انسانی است ، بیشینه طلب است و كوشنده ، برای تصرف و تسلط بیشتر ، از ظرفیت ها و استعدادهای درونی مایه می گذارد و مایه فكری را با مایه كاری در می آمیزد و در این مسیر ، برای كاملتر شدن ، نه تنها نمی ایستد ، بلكه به كاستی های جدیدش پی می برد .

👇محصولات تصادفی👇

کلیاتی در مورد ریاضیات بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین و افسردگی كودكان مقاله بررسی سیستم كنترل قدرت خود باوری فایل پاورپوینت تاریخچه خط عربی