👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت اقتصاد سلامت

ارتباط با ما

... دانلود ...

اهداف رفتاری پس از گذرانیدن این دوره فراگیر قادر خواهد بود

اقتصاد بهداشت را تعریف کرده و مفاهیم و اصول آنرا بیان نماید

منابع و چگونگی تامین مالی مراقبتهای بهداشتی را بیان نماید

نحوه محاسبه منابع و چگونگی تعیین اولویتها را در بخش سلامت توضیح دهد

جایگاه بخش عمومی و خصوصی را در تدارک خدمات بهداشتی تشریح نماید

نحوه اندازه گیری و ارتقاء کارایی

منابع

اقتصادبهداشت در کشورهای در حال توسعه ترجمه دکتر ابوالقاسم پوررضا

مبانی اقتصاد بهداشت و درمان تالیف دکتر سعید آصف زادهمبانی اقتصاد سلامت تالیف دکتر ایرج کریم

👇محصولات تصادفی👇

طرح کافه تریا تبلیغ کارآمد در وب سایت مقاله شیوع کودک آزاری در وابستگان به مواد افیونی مراجعه کننده به مراکز ترک خود معرف پرسش‌نامه رضایت شغلی بری فیلدورث دانلود نقش راهنمایی و مشاوره شغلی در رضایت شغلی