👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری

ارتباط با ما

... دانلود ...

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

2-1-مقدمه................................................................................................................................................24

2-1-1-مطالعات داخلی.............................................................................................................................24

2-1-2-مطالعات خارجی...........................................................................................................................27

2-2- شناسایی مهفوم و ابعاد توسعه..........................................................................................................28

2-2-1- تاریخچه سرمایه اجتماعی...........................................................................................................29

2-2-2- سطوح مختلف سرمایه اجتماعی................................................................................................31

2-2-3- ابعاد سرمایه اجتماعی.................................................................................................................34

2-3- دیدگاههای توسعه نظری مربوط به سرمایه اجتماعی......................................................................35

2-3-1- پیر بوردیو...................................................................................................................................35

2-3-2- جیمز کلمن..................................................................................................................................40

2-3-3- رابرت پانتام..................................................................................................................................46

2-3-4- فرانسیس فوکویاما........................................................................................................................53

2-4-شناسایی مفهوم و ابعاد توسعه پایدار.................................................................................................59

2-4-1- مفاهیم توسعه پایدار.....................................................................................................................59

2-4-2- انواع توسعه پایدار......................................................................................................................66

2-4-2-1-دیدگاه پر نشیب و آزار دهنده توسعه پایدار...........................................................................66

2-4-2-2- توسعه پایدار ضعیف.............................................................................................................68

2-4-2-3- توسعه پایدار قوی.................................................................................................................69

2-4-2-4- مدل ایده آل توسعه پایدار....................................................................................................70

2-5- اصول و مبانی طراحی مدل پایدار شهری........................................................................................72

2-5-1- نکاتی چند در ارتباط با طراحی شهر.........................................................................................72

2-5-2- تاثیر عوامل اجتماعی و طبیعی اقلیمی در طراحی های شهر......................................................74

2-6-دیدگاههای نو در توسعه پایدار شهری............................................................................................88

2-6-1- نظریه قطب رشد........................................................................................................................89

2-6-2- توسعه اگروپلیتن.........................................................................................................................91

2-6-3- رشد شهرهای کوچک و متوسط................................................................................................94

2-7- شهر پایدار......................................................................................................................................96

2-8- نگرش اجتماعی به پایداری شهر...................................................................................................99

2-9- پایداری و عدالت اجتماعی..........................................................................................................101

2-10- خاستگاه بوم- شهر.....................................................................................................................102

2-11- مفهوم بوم شهر پایدار..................................................................................................................106

2-12-1- اطلاعات بندرعباس................................................................................................................107

2-12-2- تاریخچه بندرعباس................................................................................................................107

2-12-3-موقعیت جغرافیایی و وسعت...................................................................................................110

2-12-4- آب و هوا.................................................................................................................................111

2-12-5- ویژگیهای طبیعی......................................................................................................................112

2-12-6- خلیج فارس.............................................................................................................................113

2-12-7- تنگه هرمز................................................................................................................................113

2-12-8- آب و هوای هرمزگان..............................................................................................................114

2-12-9- ویژگیهای اجتماعی.................................................................................................................114

2-12-10- سابقه تاریخی.......................................................................................................................115

2-13- چارچوب نظری..........................................................................................................................116

2-1- مقدمه:

در بخش پیشینه پژوهش نگاهی می اندازیم به تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور که ارتباط مفهومی با پژوهش حاضر دارند، هر چند تنها یک پایان نامه مشخص با عنوان «بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار شهری (شهر تهران)» توسط مریم مدنی در سال 89-88 برای جامعه آماری کارکنان شهرداری در تهران صورت گرفته است و بقیه پایان نامه ها یا به بررسی سرمایه اجتماعی پرداخته اند و یا به بررسی توسعه پایدار شهری در ذیل به برخی از آنها اشاره خواهد شد.

2-1-1- مطالعات داخلی:

مریم مدنی در پژوهشی تحت عنوان «بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار شهری (شهر تهران) در سال 89-88 به بررسی تاثیر این دو عامل بر یکدیگر پرداخته است. جامعه ؛آماری مورد استفاده در تحقیق 92 نفر از کارکنان شهرداری های تهرانی در مناطق 22 گانه است که به روش خوشه ای نمونه گیری شده است، روش تحقیق کتابخانه ای و پیمایشی است که نگارنده با استفاده از ابزار پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات پرداخته است. بعد از سنجش فرضیه ها نتایج حاصله نشان می دهد که اعتماد، مشارکت و آگاهی عمومی تاثیر بیشتری بر شکل گیری توسعه پایدار در شهرها دارند.

منصور اخلاقی پور درمقاله ای تحت عنوان«بررسی نگرش بومیان نسبت به غیر بومیان و تاثیر آن بر میزان مشارکت اجتماعی در شهر بندرعباس» در سال ۱۳۷۹ با استفاده از پرسشنامه به لررسی مساله مشارکت پرداخته است. در این تحقیق از مجموع ۹متغیر موثر در مشارکت اجتماعی ۵ متغیر در معادله رگرسیونی وارد و در مجموع ۲۴/۳٪ تغیی ات میزان مشارکت را در این تحقیق توضیح داده هان که از میان متغیر برون گرایی با تاثیر ۲۷٪ بیشترینمیزان را در تبیین میزان مشارکت برعهده داشته اشت و بعد از آن متغیرهای احساس کا رایی و قدرت با ۲۵٪٬ روابط اجتماعی با ۱۳٪٬و رضایت از زندگی با ۱۲٪ و قضاوت دیگران با۱۰٪ به ترتیب متغیرهایی بودند که در معدله رگرسیونی تغیی ات میزان مشارکت را تبیین کرده اند. محقق معتقد است در مجموع ۸۳/۴٪ از شهروندان بومی بندرعباس نگرشی مثبت به غیر بومیان داشته و میزان مشارکت ۵۴/۴٪ از شهروندان در حد متوسط و ۳۵/۷٪ از آنان در حد زیاد مشارکت داشته اند. تحقیق مذکور در سطح استان از اولین پژوهشهای دانشگاهی انجام شده است.

در تحقیقی که به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پرداخته است احمد فیروزآبادی و حسین ایمانی در سال 1385 به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی – اجتماعی در کلان شهر تهران پرداخته اند. این تحقیق با این سوال که آیا بین سرمایه اجتماعی و عناصر تشکیل دهنده آن در سطح تحلیل مناطق و میزان توسعه یافتگی مناطق در شهر تهران رابطه ای وجود دارد یا نه؟ شروع می کند.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در دانشکده پاورپوینت بیماری اوتیسم چیست؟ دلایل و علایم بیماری اوتیسم در کودکان مقاله بررسی مدیریت مشتری پاورپوینت خانه بروجردیها GamesTM Issue 183 2017 مجله بازی ها آخرین چاپ