👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله بررسی مفاهیم توسعه

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله بررسی مفاهیم توسعه در 13 صفحه ورد قابل ویرایش

چكیده:

هدف از این تحقیق شناسایی مؤلفه های فرهنگی توسعه در قصه های فولكلوریك فارس است، این مؤلفه ها می توانند بر فرآیند توسعه اثر بخشند و این روند را سرعت داده و مقوم آن گردند یا در برابر آن مقاومت كرده و مانع گردند. نقطه عزیمت این تحقیق دیدگاه ماكس وبر بوده و نگارنده پس از تبیین مفاهیم توسعه- فرهنگ- ادبیات فولكلوریك، ارتباط نظری بین سه ركن «متن- فرهنگ و توسعه» را با توجه به بنیانهای جامعه شناختی فراهم آورده است.

برای این امر، نخست به مكاتب و نظریه های جامعه شناختی پیرامون توسعه توجه شده و سپس از میان دو دسته كلان تئوریها:

1- رادیكال (تضادگرایان)

2- محافظه كار (ساختگرایی - كاركرد گرایان)

با توجه به دیدگاه رساله، كه الزام و شرط كافی بودن اقتصاد برای توسعه را ناكافی دانسته و رد می نمایند و فرهنگ را بر این اساس حائز نقش و اثر می پندارد، با انتخاب مكتب نوسازی بطور مشخص و دیدگاههای ناشی از مدل فرهنگی و روانشناختی بطور اخص و شاخص های پیشنهادی مك كله لند را با تلفیق شاخص های راجرز، بعنوان كانونی ترین مفهوم ناشی از برایند نظریات در چارچوب نظری انتخاب می نماید. براساس آن با رجوع به متن (قصه های فولكلوریك فارس) و براساس روش كیفی تحقیق و شیوه اسنادی آن با دو تكنیك تحلیل محتوی و تحلیل گفتمان مولفه های توسعه در پنجاه قصه انتخابی كه براساس شیوه های روش شناختی انتخاب گردیده اند، بررسی می‌شود. حاصل تحقیق مبین این نكته است كه با تكنیك تحلیل محتوا، مؤلفه های فرهنگی توسعه كه به صورت دو دسته و 6 شاخص متناظر، در نظر گرفته شده اند در قصه ها (متن) با فرضیات تحقیق همخوانی داشته و مانع توسعه قلمداد می شوند اما با تكنیك تحلیل گفتمان این دوازده شاخص در متن مورد برری موید و مقدم توسعه می باشند. این امر ما را با این حقیقت نیز مواجه می سازد كه استفاده یك سویه از شیوه ها و تكنیك ها در تحقیقات می تواند منجر به سوء برداشت و تحلیل روایی تحقیق گردد. همچنین كنش‌های قهرمانان و جایگاه زنان و مردان در قصه های فولكلوریك فارس بیانگر این نكته است كه عمده كنش‌های قهرمانان فردی، معطوف به هدف و بر اساس نیازهای مادی است. همچنین تعداد نقش زنان و مردان به عنوان قهرمان، در قصه های مورد بررسی برابر است. این امر می تواند مبین این نكته باشد كه برخلاف تصور، در جامعه سنتی زنان مستوره و مغفول نیستند بلكه براین اساس می توان این باور را طرح نمود كه براساس یافته های تحقیق، جامعه سنتی می تواند بستری برای ایجاد انگیزش و توسعه و حركت به سوی جامعه نو انگاشته شود.

مفاهیم توسعه

مناطق نقاط آغازین[1]

تعیین نقاط آغازین در مطالعات امكان سنجی احداث هتل های جدید، همواره مهم بوده است. این امكان ها احتمالاً مناطقی هستند كه مردم برای آغاز سفرهایشان (توقف برای یك شب یا بیشتر) انتخاب خواهند كرد. با رشد جهانگردی مفهوم آغاز تغییر كرده است. مردم نقطة آغاز را به عنوان بخشی مهم از تجربة كلی مسافرت انتخاب می كنند.

به عنوان مثال. مسافران اروپایی به استرالیا یا استرالیایی های مسافر به اروپا، ممكن است در راه خود، در بالی، سنگاپور یا بانكوك به مدت پنج شب یا بیشتر توقف كنند، یا هنگامی كه از مسیر دیگری مسافرت می كنند ممكن است در لوس آنجلس یا مكزیكوسیتی، یا هاوایی یا فیجی توقف كنند.

معیارهای تعیین نقطة شروع مسافرت در تورهای مسافرتی به چند مقصد[2] دارای اهمیت بسیاری است. تورها در جایی توقف می كنند كه محل هایی برای دیدن و تماشا داشته باشد و یا بتوان كاری در آنجا انجام داد.

نوع محصول

مقصدی كه از پتانسیل بالایی جهت جذب جهانگردان برخوردار است، دارای جذابیت های مختلف جهانگردی از جهت جغرافیا و محیط می باشد. تعداد و میزان دقیق تسهیلات، خدمات و جاذبه هایی كه بتوان از آن استفاده كرد، به آن مكان بستگی دارد. سه نوع محصول اصلی[3]، فرعی[4] یا گزینشی[5] وجود دارد.

محصول اصلی شامل انواع مناسب اسكان، تسهیلات تفریحی و رستوران ها و جاذبه های دیدنی است. محصول فرعی روی این محصول بنا شده است و دیگر تاسیسات جهانگردی به آن افزوده می شود. این امكانات عبارتند از: تاسیسات و محل های مختلف خوش منظره، تاریخی، فروشگاهی، تفریحی و … یك مقصد ایده آل مجموعه ای از كلیه این اجزا را ارائه می كند.

مجتمع های استراحتگاهی[6]

مناطق ویژه جهانگردی[7] از مجموعه استراحتگاه های مجهز تشكیل می شوند. این مناطق، جهانگردان را در یك جا نگاه می دارند، نیازهای زیربنایی را در یك جا متمركز می كنند و به این ترتیب می توان تعداد زیادی هتل و واحدهای اسكان و پذیرایی را به سرعت در این مناطق، به شیوه ای هماهنگ شده احداث كرد.

این مناطق همچنین می توانند بین این توسعه و تركیبی مناسب از خدمات تسهیلات حمایتی و مكمل، توازن برقرار كنند. این نوع مجتمع های استراحتگاهی نیازمند زمین به مساحت كافی هستند. باید زمین به قیمتی معقول و مناسب تهیه شود، زیرا این مجتمع ها در واقع زمین های توسعه یافته با تراكم نسبتاً پایینی هستند.

فهرست كنترل امكان سنجی طرح

فهرست كنترل زیر حاوی یك جدول ارزیابی آثار زیست محیطی می باشد. یك جدول ارزیابی آثار زیست محیطی می باشد. یك جدول ارزیابی آثار زیست محیطی به منظور مقایسه و بررسی دقیق هزینه ها و منافع زیست محیطی یك طرح ویژة توسعه تهیه می شود. معیارهای همراه با جدول مزبور به شكلی كامل تر در فصل هفتم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

از دیدگاه دولت

خط مشی و راهبرد

سیاست های توسعه دقیق و مشخص. انعكاس سیاست های اعلام شدة جهانگردی. تعریف بازار، تعداد جهانگردانی كه یك طرح جذب خواهد كرد. انواع گردشگران. فصلی بودن تقاضا.

نیازهای توسعه

تاسیسات زیربنایی جدید موردنیاز است- دفع فاضلاب و مواد زاید، آب، برق، جاده ها و مسیر دستیابی. تدارك و تأمین مالی این نیازها. پیوند پروژه با طرح توسعة حمل و نقل داخلی.

آثار زیست محیطی

آثار زیست محیطی طرح. تهیة جدول ارزیابی آثار زیست محیطی. تعهد به رعایت همة مقررات برنامه ریزی فیزیكی[8]. بررسی مفاهیم معماری، طراحی و مهندسی. نقش طرح در كیفیت كلی محیط زیست.

آثار اقتصادی

اندازه گیری آثار اقتصادی طرح. روش مورد استفاده و نتایج حاصله. منافع جامعة محلی. نقش آن در اقتصاد. اشتغال ایجاد شده.

آثار اجتماعی

مشاوره با جامعة محلی. تشكیل جلسات مشاوره توضیح و تبیین طرح. بازخور و واكنش‌ها. میزان حمایت محلی.

مالكیت و مدیریت

مالكیت طرح- داخلی، خارجی، مشترك. مدیریت طرح، نوع شركت و فعالیت چند ملیتی، ملی و غیره. سابقه و تجربیات قبلی. استفاده از نیروی انسانی. شغل های مستقیم ایجاد شده. كانال هایی بازاریابی[9] ایجاد شده. برآورد فروش. امكان سنجی مالی.

از دیدگاه بخش خصوصی

تعریف بازار

تحلیل تقاضا. سطوح تقاضا. تعیین بازار- اهداف بازاریابی. مشخصات و خصوصیات بازار. جریان های جهانگرد. فصلی بودن و توزیع تقاضا. ترجیحات و خواسته ها.

تعریف محصول

توصیف كلی مفهوم محصول. حمایت مقام های محلی. مجوز برنامه ریزی. واكنش های جامعة محلی. معیارهای توسعة هر وجه:

· موقعیت[10]- سهولت دسترسی. مكان انتخاب شده[11]. مشخصات مكان و محیط. رابطه با دیگر جاذبه ها، تسهیلات و خدمات. نیازهای زیربنایی و معیارهای محیطی.

· تسهیلات- میزان تسهیلات. ظرفیت. مفاهیم طرح- سبك و طرح ساختمان ها. نیازی عملیاتی. سازماندهی و تامین نیروی انسانی.

· خدمات- تعریف سطوح خدمات. پوشش و ساعات فعالیت. سازماندهی و تامین نیروی انسانی.

فصل ششم:

سازمان های خدماتی حمل و نقل

مقدمه

سیستم حمل و نقل در قلب صنعت جهانگردی قرار دارد. این سیستم خط اتصالی بین مقصد، میهمانخانه، جاذبه ها و سایر مكان های توریستی می باشد. كارایی، راحت بودن و میزان سلامت و امنیت این سیستم، تعیین كنندة نوع تجربه و كیفیتی است كه از سفر به دست می آید. در برخی شرایط هزینة حمل و نقل، بزرگ ترین بخش هزینة سفر را تشكیل می دهد.

بین پیشرفت سیستم حمل و نقل و رشد صنعت جهانگردی یك رابطة مستقیم برقرار است. به ویژه، خودرو و هواپیمای جت توانستند مسافرت را برای بخش بزرگی از جمعیت دنیا میسر سازند. با افزایش تقاضا برای مسافرت، ظرفیت وسیله های مختلف حمل و نقل عاملی حیاتی در افزایش یا كاهش صنعت جهانگردی به حساب می آید. در بسیاری از مقصدها، محدودیت هایی كه به وسیله سیستم حمل ونقل و ساختار زیربنایی مانند فرودگاه و جاده اعمال می شود، به صورت بزرگ ترین مانع و عامل بازدارنده در مسیر رشد درآمده است. در مورد مقصدهایی مانند جزیره كه در وسط اقیانوس قرار دارند، صنعت جهانگردی در آن مسیرها بدون وجود خطوط هوایی رشد نمی كند و اگر این وسیلة نقلیه در آن مسیر وجود نداشته باشد، دست اندركاران صنعت جهانگردی كار چندانی نمی توانند انجام دهند.

در این فصل دربارة جنبه های اصلی مسافرت بحث می كنیم. بین فناوری و سیستم حمل و نقل رابطه ای تنگاتنگ وجود دارد كه به هنگام بحث دربارة راه های مختلف مسافرت، در این باره مطالبی ارائه خواهیم كرد. با توجه به اهمیتی كه خطوط هواپیمایی در مسافرت های بین المللی دارند، در این باره به تفصیل بحث خواهیم كرد. مقررات و قوانین خطوط هوایی در ایجاد مسائل و مشكلات رو به روی صنعت جهانگردی نقش بسیار مهمی ایفا می كنند كه در این مورد نیز مطالبی ارائه خواهیم كرد.

تاریخچة توسعه سفرهای مسافرتی

در طول تاریخ، در زمان های مختلف، شیوه های متفاوت مسافرتی رواج داشته است. سیر تكاملی سفرهای مسافرتی، از درشكه تا هواپیمای جت، بیانگر روند تكاملی فناوری حمل و نقل است. درك روند تكاملی و سیر تغییرات مسافرت ها در طول زمان، از آن نظر اهمیت دارد كه فرایند تكاملی سایر جنبه های صنعت مسافرت (به ویژه بخش پذیرایی و میهمانداری) تا حد زیادی تحت تاثیر این تغییرات بوده است.

مسافرت در روزگاران قدیم (باستان)

تا نخستین سال های سدة بیستم، مسافرت جاده ای تغییر چندان زیادی نكرده است و بیشتر مسافرت ها با چهارپایانی مانند اسب، انجام می شد و در این سالها بود كه با پیدایش درشكه، مسافرت كمی راحت تر شد. این بهبود وضع مسافرت بدان سبب است كه برای ساختن جاده ها از مصالح بهتری استفاده كردند و با پركردن گودال های كوچك و بزرگی كه در مسیر درشكه ها بود، جاده را هموارتر نمودند؛ و از سوی دیگر، نوعی فنر زیر اتاقك درشكه قرار دادند كه به اصطلاح موج جاده را می گرفت و مسافر احساس آرامش بیشتری می كرد. به هر حال، از آنجا كه جاده سازی كرای بس طاقت فرسا بود و شهرها در فواصل بسیار دور از هم قرار داشتند و در برخی از موارد راه های آبی بهترین وسیلة حمل و نقل بودند مسافرت در مسیرهای طولانی تا پیش از اختراع راه آهن پیشرفت چندان زیادی نداشت.

خودروهای جمعی (اتوبوس)

اتوبوس متداول ترین وسیله مسافرتی می باشد. یكی از مزیت های عمدة این وسیله، این است كه مثل خودروی سواری به یك مسیر مشخص محدود نمی شود؛ همین ویژگی باعث می شود كه سازمان ذی ربط بتواند خدمات متفاوتی را بین جوامع مختلف (در مقایسه با راه آهن یا هواپیما) ارائه دهد. در صنعت جهانگردی، خودروهای مسافربری از جمله وسایل عمده به حساب می آیند و می توانند بین فرودگاه و ایستگاه قطار، میهمانخانه ها و جاهای موردنظر مسافر و مكان های دیدنی شهر یا مقصد، ارتباط برقرار كنند.

یكی از ویژگی های عمدة وسیلة یاد شده این است كه سازمان ها می توانند افراد را به صورت دسته جمعی با اتوبوس های مسافرتی به نقاط مختلف و دیدنی ببرند و با ارائه یك بلیت، كلیة هزینه های مربوط به حمل و نقل، غذا، تفریح و هتل را تامین كنند. معمولاً خودروهایی كه برای ارائه چنین خدماتی در نظر گرفته می شود، استاندارد بوده و با نرخ های بسیار كمتری مسافران را از هتل سوار می كنند و به نقاط دیدنی شهر می برند و سپس در زمان مشخص آنها را برمی گردانند؛ ولی اگر مسافر می خواهد به گونة دیگری عمل كند، ناگزیر به پرداخت مبلغ بیشتری می شود.

خودروهای تفریحی

خودروهای تفریحی به گونه ای ساخته شده اند كه اعضای یك خانواده می توانند در طول مسافرت همانند یك اتاق از آن استفاده كنند. آنها هم وسیلة سفر، هم اتاق نشیمن و هم اتاق خواب هستند. فروش این نوع خودروها رو به افزایش است و تعداد مسافران بیشتری با این نوع وسیله ها مسافرت می كنند. این خودروها دارای مخازن آب، برق و فاضلاب هستند. كسانی كه می خواهند از این وسایل استفاده كنند باید بلیت آنها را پیش خرید نمایند و به اصطلاح جا ذخیره كنند. از سال 1991 تا سال 1994 فروش این وسایل نقلیه. 50 درصد افزایش یافت.

مسافرت از راه های آبی

كشتی های تفریحی

همان گونه كه پیش از این گفتیم، هواپیما موجب ركود بازار كشتی شد. امروزه كشتی های تفریحی، مهم ترین شكل مسافرت های آبی به حساب می آیند. كشتی های تفریحی با سایر وسایل حمل و نقل كه پیش از این مورد بحث قرار دادیم، متفاوت اند؛ زیرا هدف آنها، تنها ارائه وسیله ای برای حمل و نقل نیست، بلكه خود به خود به عنوان مقصدی برای مسافر حساب می آیند. با وجود این كه كشتی های تفریحی در بندرهای مختلف لنگر می اندازند و مسافران می توانند برای تفریح، بازدید و خرید یا هر كار دیگری به ساحل بروند ولی هدف اصلی از مسافرت، اقامت در این نوع كشتی هاست و مسافر می‌كوشد از انواع تسهیلاتی كه در این گونه كشتی ها وجود دارد، استفاده كند.

👇محصولات تصادفی👇

گزارش کاراموزی بررسی شركت ارغوان هیدج تحقیق اینورتر تبدیل ac به dc دانلود پاورپوینت هیپر پلازی خوش خیم پروستات (BPH) کتاب شیمی(3) و ازمایشگاه بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهرستان بیجار